Privacybeleid

Privacybeileid en veiligheid

Binnen ACT outside ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ik houd me aan de wet en regelgeving die is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de richtlijnen van de beroepsvereniging (NIP).

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van cliënten, verwijzers en eventuele derden worden door ACT outside verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
Administratie d.w.z. dossiervorming en (financiële) cliëntadministratie.
Verslaglegging over de behandeling, alleen bedoeld voor de client, en, indien aan de orde, de verwijzer/arts (verzending gebeurt altijd via de post of met uw toestemming via beveiligd emailverkeer.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen afspraken in het behandelplan en het aanmeldformulier van ACT outside. Hiertoe kan ACT outside de volgende persoonsgegevens vragen:
• Voornaam.
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• BSN nummer
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Kopie ID
• Gegevens huisarts/verwijzer (wanneer je in aanmerking wilt komen voor vergoeding door de zorgverzekering)
• Verslagen van eerdere behandeling of onderzoek.

Persoonsgegevens worden ten behoeve van de behandeling opgeslagen door ACT outside:
Gedurende de looptijd van de behandeling en daarna voor de duur van maximaal 15 jaar. Dit i.v.m. de verplichtte bewaartermijn vanuit de Wet op de Dossiervorming. Na 15 jaar vindt vernietiging van het dossier plaats. Mocht je het dossier eerder vernietigd willen hebben, dan kan je dit aangeven. Ik honoreer jouw verzoek.

Verstrekking van informatie aan derden:
De gegevens die je aan mij geeft, kan ik aan derde partijen (verwerkers) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de behandeling, echter alleen met jouw schriftelijke toestemming.
Ik maak alleen gebruik van een derde partij voor het verstrekken van informatie aan de huisarts/verwijzer (wanneer er sprake is van een verwijzing). Met jouw huisarts/ verwijzer maak ik afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen (verwerkersovereenkomst). Ik geef nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht is en toegestaan en dan alleen met jouw schriftelijke toestemming.

Binnen de EU:
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn:
ACT outside bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet op de dossiervorming is vereist. 15 jaar na afronding van de behandeling vernietig ik het papieren dossier en het digitale dossier, of eerder indien je dat van mij vraagt.

Beveiliging:
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
• ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen.
• ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
• ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Rechten omtrent uw gegevens:
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van jou heb ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jou zelf.
Mag ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten m.b.t. privacy:
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover in alle geval contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.

Vragen:
Als je naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met mij op.

Veiligheid:
Ik ben verplicht bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling te handelen volgens de landelijke Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Klachten:
Hier lees u alles omtrent de afhandeling van uw eventuele klacht »