Privacy, veiligheid en klachten

Privacybeleid

Binnen ACT outside ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ik houd me aan de wet en regelgeving die is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de richtlijnen van de beroepsvereniging (NIP).
Meer weten? Kijk dan op mijn privacybeleid-pagina »

Veiligheid

Ik ben verplicht bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling te handelen volgens de landelijke Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Klachten

Klachten m.b.t. privacy
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover in alle geval contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.
Vragen, problemen of klachten?
Heb je vragen of opmerkingen over mijn diensten? Ben je ontevreden? Laat het mij alsjeblieft weten. Ik ga graag met je in gesprek en wil er dan samen uit komen.

Externe klachtenfunctionaris

Lukt dat niet en blijf je zitten met vragen of onvrede? Of betrek je er liever meteen al een onafhankelijk persoon bij? Neem dan contact op met de externe klachtenfunctionaris. Hiervoor werken ik samen met Klacht&Company. De klachtenfunctionaris begeleidt in overleg met jou de indiening en de verdere afhandeling van je klacht.
Hoe werkt de klachtenfunctionaris?
Indiening klacht
Je begint met het indienen van je klacht, bij voorkeur via het klachtenformulier. Je vindt dit formulier op de website van P3NL. Het ingevulde formulier mail je vervolgens naar P3NL@klachtencompany.nl of je stuurt het per post naar Klacht&Company, Postbus 3106, 2601 DC Delft.
Kun je zelf niet op internet, vraag dan telefonisch bij Klacht&Company (088 – 234 16 01) een papieren exemplaar van het klachtenformulier op. Vergeet niet om je postadres te noemen.
Vind je het lastig om de klacht goed te omschrijven of wil je liever eerst overleggen? Dan kun je uiteraard ook bellen met de klachtenfunctionaris via nummer 088 – 234 1601.
Verkenning en overleg
De klachtenfunctionaris luistert naar je klacht en zet met jou op een rij wat er is gebeurd. Je bespreekt samen wat je met jouw klacht wilt bereiken en wat passende stappen zijn. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is daarvoor jouw instemming nodig. De klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk en onpartijdig. Zij geeft zelf geen oordeel over de klacht. Wat je met de klachtenfunctionaris bespreekt, is vertrouwelijk. Jij bepaalt welke informatie de klachtenfunctionaris aan anderen (en aan mij) mag doorgeven.
Verdere stappen
De verdere afhandeling van jouw klacht kan op allerlei manieren plaatsvinden. Soms past bijvoorbeeld een schriftelijke uitwisseling, soms ook een bemiddelingsgesprek onder begeleiding van de klachtenfunctionaris. Soms is het ook handig om de mening van een inhoudsdeskundige te vragen.
Voor dit traject staat in principe een termijn van 6 tot 10 weken.
Afsluiting
Als alle mogelijke stappen zijn gezet, krijg je een schriftelijk bericht over de uitkomst van de klachtafhandeling. In dit afsluitbericht staan ook de afspraken die eventueel zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over de oplossing van de klacht of over hoe we in de toekomst met elkaar verder gaan.
Niet tevreden met de uitkomst?
Heb je het traject met inzet van de onafhankelijk klachtenfunctionaris doorlopen en bent je het niet eens met de uitkomst? Dan kun je de zaak ter beoordeling voorleggen aan de externe geschillencommissie psychische en pedagogische zorg. Deze commissie onderzoekt en beoordeelt jouw klacht, waarbij beide partijen worden gehoord. Wij moeten ons houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure. Ook bij een eventueel verzoek tot schadevergoeding waarover wij het onderling niet eens worden, mag je het bindend oordeel van de geschillencommissie vragen.
Meer informatie over de geschilprocedure en de voorwaarden die daarbij gelden, vind je in het eerder genoemde afsluitbericht en via deze link »
Wat zijn de kosten?
Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor jou géén kosten verbonden. Schakel je zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaalt je uiteraard wel zelf de kosten. Als je besluit om alsnog naar de geschillencommissie te gaan, betaal je eenmalig een bedrag aan administratiekosten.
Andere mogelijkheden?
Er zijn nog andere mogelijkheden om werk te maken van jouw klacht of om daarbij ondersteuning te krijgen. De klachtenfunctionaris kan je daarover informatie geven. Informatie vind je ook hier »
Uw zorgaanbieder is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg).Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met het Nederlands Instituut Psychologen (NIP) en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg met financiering vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Vindt op andere wijze financiering van de diensten van uw zorgaanbieder plaats, dan is eerst een check nodig of de klachten- en geschillenregeling psychische en pedagogische zorg van P3NL van toepassing is. Vraag dit na bij uw zorgaanbieder of overleg met de klachtenfunctionaris.

Meer informatie, kennis maken of een afspraak maken?

Neem gerust contact met mij op